Literatura o Čečovicích a o zámku Čečovice

Literatura, průzkumy, fotodokumentace a projektová dokumentace

Průzkumy

  • Zámek Čečovice - stavebně historický průzkum. (Ing Anderle, J., Plzeň 1991)
  • Zámek Čečovice - zaměření současného stavu. (Ing. Stehlík, Plzeň 1991)
  • Zámek Čečovice - fotodokumentace. (Procházka, Z., 1980 - 1992)
  • Břicháček, P.: Zpráva ze záchranného arecheologického výzkumu kostela sv. Mikuláše v Čečovicích. Plzeň 1996 - 1997
  • Kamenická, E.: Záchranný arechologický výzkum r. 2002, 1. etapa. Nálezová zpráva. Plzeň 2003. V roce 2003 byla povedena 2. etapa archeologického výzkumu, který provedl Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Plzni
  • Cink, O. - Černý M.: Vztah obyvatel ke kulturnímu dědictví v obci Čečovice. Závěrečná zpráva z výzkumu (2002-2003)

Zpracovávaná projektová dokumentace

  • Zámek Čečovice - projekt záchrany. (Klíma, D., Plzeň 1999)
  • Zámek Čečovice - provizorní zastřešení. (Soukup, J. - Jášek, K., Plzeň 1999)
  • Zámek Čečovice - zastřešení jižního křídla. (Soukup, J. - Jášek, K., Plzeň 2001)
  • Zámek Čečovice - jižní křídlo, nezbytná statika k zastřešení. (Rineš, J., Praha 2001)
  • Zámek Čečovice - oprava fasád a vstupu do sklepů (Soukup, J. - Jášek, K., Plzeň 2005)
  • Obnova otvorů vnějšího (severovýchodního) nároží jižního křídla. Ing. Arbetová, Pegisan spol. s r. o., 2005

Literatura

  • Anderle, J. : Stavebni vývoj feudálního sídla v Čečovicích. Průzkumy památek II/1994. Praha 1994
  • Bělohlávek, M. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Západní Čechy (IV.). Praha 1985
  • Fridrich, J.: Velkostatek Horšovský Týn a Čečovice v letech 1539 - 1621 (Poměry majetkové, hospodářské, poddanské a národnostní). In: Minulostí Západočeského kraje IX, Plzeň 1972
  • Kaigl, J. - Drncová, L.: Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích. Propagační materiál. Praha 2001
  • Kaigl, J.: Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích. In: Zprávy památkové péče, Praha 1993. Kolektiv: Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice. Praha 2001
  • Kolektiv. Encyklopedie českých tvrzí. I. díl. Str. 76. Praha1998
  • Pochecho, E. a kol. Umělecké památky Čech I. Praha 1977
  • Procházka, Z.: Nové poznatky v oblasti "nevýznamných" památek jihozápadních Čech. In: Zprávy památkové péče, roč. 53 (1993)
  • Procházka, Z.: Tvrz v Čečovicích. Výroční zpráva OA Domažlice. Domažlice 1982
  • Procházka, Z.. - Kondrys, A.: Historicko-turistický průvodce. 9. Díl. Horšovskotýnsko. Domažlice 1998
  • Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého IX, XI. Praha 1893, 1897
  • Vlček, P. Encyklopedie českých zámků. Praha 1999

Články

  • Anderle, J.: Aktuální vývoj poznání stavebních dějin zámku v Čečovicích. České památky 2/2003. Str. 5
  • Cink, O.: Zpráva o nálezu sklepa na zámku v Čečovicích. 2003
  • Klíma, D.: České památky 1/99. Plzeň 1999. Str. 12
  • Poustevníci – vikářská relace z r. 1770